Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

Data ogłoszenia: 
18/05/2020
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA

 Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
 2. dorobek naukowy w zakresie hodowli zbóż ze szczególnym uwzględnieniem oplewionych gatunków pszenicy i komputerowej analizy obrazu, którego podstawę stanowią oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach z JCR
 3. doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych (kierownictwo min. 3 projektów badawczych i wykonawstwo w co najmniej 4 projektach badawczych)
 4. odbycie co najmniej rocznego stażu naukowego w wiodącym zagranicznym ośrodku badawczym
 5. doświadczenie w zakresie praktycznej hodowli oplewionych gatunków pszenicy udokumentowane autorstwem lub współautorstwem co najmniej jednej odmiany rolniczej wpisanej do krajowego rejestru odmian,
 6. udział w charakterze promotora w co najmniej 1 otwartym przewodzie doktorskim,
 7. biegła znajomość języka polskiego,
 8. doświadczenie dydaktyczne w realizacji zajęć ze studentami,
 9. wieloletnie doświadczenie uzyskane poprzez aktywne uczestnictwo w pracach gremiów eksperckich powoływanych przez organy ministerialne,
 10. umiejętność pracy w zespole udokumentowana współautorstwem oryginalnych prac twórczych powstałych przy udziale autorów z różnych ośrodków krajowych i/lub zagranicznych,
 11. w całym dorobku: co najmniej 450 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 200 pkt. w czasopismach z list MNiSW posiadających IF, w tym 100 pkt. uzyskanych jako pierwszy autor (wg przelicznika punktacji zamieszczonej w tabeli 5b; Statut UWM: Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu doktora habilitowanego,
 5. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych, wykaz z biblioteki,
 6. tabela o spełnianiu wymogów na dane stanowisko (zgodnie ze Statutem UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019r.),
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
 8. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat),
 11. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 26 czerwca 2020 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wynosi 5321 zł  brutto. 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

DATA OGŁOSZENIA:  18.05.2020  r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do  16.06.2020 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 Dziekan

            prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk