Konkurs na stanowisko profesora (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego

Data ogłoszenia: 
25/05/2021
Stanowisko: 
profesor

Olsztyn, 25.05.2021 r.  

               

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki o zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu,
 • tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 (tabela 8a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
 • odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 9. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 10. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 12. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),
 13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 lipca 2021 r.   
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska profesora:  6.410,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
  poz. 478).

                                                                                                                           

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM