Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (kierownika katedry) w Katedrze Metod Ilościowych

Data ogłoszenia: 
03/12/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego (kierownika katedry)

w Katedrze Metod Ilościowych.

 

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. podanie (kierowane do JM Rektora – prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego),
  2. życiorys zawodowy,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
  5. udokumentowany dorobek naukowy z zakresu metod ilościowych i ich zastosowania w naukach ekonomicznych,
  6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 pok. 6.

Termin składania podań upływa z dniem 15 lutego 2014 r.

Dziekan
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).