Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności

Data ogłoszenia: 
10/03/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału  Nauki o Żywności
Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w  Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni spełniać warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutu UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 1. posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 2. posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia oraz towaroznawstwa, w tym znacząco powiększony po ostatnim awansie
 3. mieć kompetencje i/lub kwalifikacje uprawniające do wliczenia do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo oraz wyrazić zgodę na wliczenie do minimum kadrowego tego kierunku na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 4. legitymować się pełnieniem funkcji recenzenckich w czasopismach naukowych krajowych i/lub zagranicznych 
 5. legitymować się stażami w zagranicznych i/lub krajowych ośrodkach naukowych
 6. legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań (kierowanie lub uczestnictwo w projektach badawczych),
 7. posiadać kompetencje dotyczące rozwoju kadry naukowej (w szczególności być promotorem pracy doktorskiej lub opiekunem naukowym  doktoranta/-ów)
 8. mieć duże doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, w tym: opracowanie programów nauczania i kompetencje umożliwiające kierowanie przedmiotami z obszaru nauk o żywności (organizacja pracy i technologiczne projektowanie zakładów spożywczych) oraz towaroznawstwa (ogólnego, żywności i szczegółowego)
 9. legitymować się znacznymi osiągnięciami dydaktycznymi, w tym promowaniem kadr inżynierskich i magisterskich,
 10. mieć potwierdzone osiągnięcia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz na rzecz jednostek naukowych i dydaktycznych
 11. posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie
 12. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  2012 r. poz. 572  z późn. zm.).

Wykaz wymaganych dokumentów :

 1. Podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
  1. Życiorys naukowy,
  2. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
  3. Autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  4. Wykaz dorobku naukowego z wydzieleniem publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo :

- odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Ponadto:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w  Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  08. kwietnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2014 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

                                                                    

DZIEKAN

Wydziału Nauki o Żywności

 

                                                                                                        /prof. dr hab. Bogusław Staniewski/