Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności

Data ogłoszenia: 
17/12/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Towaroznawstwa i Badań Żywności

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni spełnić warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutu UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 1. powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 2. powinien posiadać znaczący dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia oraz towaroznawstwa. Dorobek naukowo-badawczy Kandydata oceniany według systemu oceny punktowej powinien odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale nr 76 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 29 czerwca 2012 r.,
 3. powinien posiadać doświadczenie w prezentowaniu rezultatów badań naukowych na krajowych i zagranicznych  konferencjach naukowych oraz legitymować się pełnieniem funkcji recenzenckich w czasopisma naukowych krajowych i/lub zagranicznych,
 4. powinien legitymować się stażami w zagranicznych i/lub krajowych ośrodkach naukowych,
 5. powinien legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań (kierowanie lub uczestnictwo w projektach badawczych),
 6. powinien posiadać kompetencje dotyczące rozwoju kadry naukowej (w szczególności być promotorem pracy doktorskiej lub opiekunem naukowym doktoranta/-ów lub recenzentem pracy doktorskiej),
 7. powinien mieć doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, w tym: opracowanie programów nauczania i kompetencje umożliwiające kierowanie przedmiotami z obszaru nauk o żywności (organizacji pracy i technologicznego projektowania zakładów spożywczych) oraz towaroznawstwa (ogólnego, żywności i szczegółowego),
 8. powinien legitymować się osiągnięciami dydaktycznymi, w tym promowaniem kadr inżynierskich i magisterskich,
 9. powinien mieć potwierdzone osiągnięcia organizacyjne, zwłaszcza na rzecz jednostek naukowych i dydaktycznych,
 10. powinien mieć potwierdzone osiągnięcia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 11. powinien wykazywać się znajomością specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodny rozwój naukowy,
 12. powinien być komunikatywny, kreatywny i wykazywać się umiejętnościami pracy w zespołach badawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 5. Wykaz dorobku naukowego z wydzieleniem publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  16.01.2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2014 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

DZIEKAN
Wydziału Nauki o Żywności
/prof. dr hab. Bogusław Staniewski/