Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Praktycznej

Data ogłoszenia: 
14/11/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Teologii Praktycznej

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. tytuł profesora nauk teologicznych lub stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych;
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z muzyki kościelnej;
 3. uzyskanie min. 40 punktów za osiągnięcia naukowe i twórcze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MNiSW określonymi w rozporządzeniach, od czasu zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
 4. opublikowanie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 2 prac naukowych w czasopismach z wykazu MNiSW części: A, B lub C;

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego;
 4. informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. wykaz ilustrujący uzyskanie min. 40 punktów za osiągnięcia naukowe i twórcze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MNiSW, określonymi w rozporządzeniach od czasu zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego po raz pierwszy;
 7. deklaracja informująca, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 14.12.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2013 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.

 

Dziekan Wydziału Teologii
Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM