Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pulmonologii i Infekcjologii

Data ogłoszenia: 
04/05/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Pulmonologii i Infekcjologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4605-6600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

          prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz