Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego

Data ogłoszenia: 
20/01/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w  Katedrze  Prawa Cywilnego

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

  • Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych: specjalność prawo cywilne lub prawo rzymskie.
  • Posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uniwersyteckim wydziale prawa
  • Posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe związane z prawem prywatnym i jego historią
  • Posiadać dorobek naukowy z zakresu prawa cywilnego lub prawa rzymskiego
  • Posiadać biegłą znajomość  co najmniej jednego  języka obcego nowożytnego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r. poz.572 z późn. zm.).

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie pok.9 ul. Warszawska 98 następujące dokumenty:

  •  podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
  •   życiorys naukowy,
  •   kwestionariusz osobowy z fotografią,
  •   dyplom ukończenia studiów wyższych,
  •  wykaz  dorobku naukowego,

 Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Termin składania podań upływa z dniem 20.02.2014 r.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski