Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Data ogłoszenia: 
07/11/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń.


O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM),
  2. życiorys zawodowy,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
  5. udokumentowany znaczący dorobek naukowy z zakresu polityki społecznej zgromadzony po uzyskaniu stopnia dr. hab. lub tytułu profesora,
  6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.


Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 pok. 6.

Termin składania podań upływa z dniem  6 grudnia  2013 r.

Dziekan
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).