Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Data ogłoszenia: 
15/09/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole wyższej,
 • doświadczenie w praktyce gospodarczej,
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie ekonomii, a w szczególności z zakresu polityki gospodarczej, rozwoju regionalnego i lokalnego, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, przedsiębiorczości gospodarczej,
 • umiejętności kierowania zespołami badawczymi, prowadzenia badań naukowych
  i zarządzania projektami,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 • Przedział wynagrodzenia  zasadniczego 4605 zł - 6000 zł.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).

Termin składania podań upływa z dniem 15 października 2016 r.

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.