Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej

Data ogłoszenia: 
01/08/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.), §14 i §18 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony:

http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)

oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-      posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia,

-      posiadać zainteresowania naukowe w zakresie analiz przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz krajobrazowych (wartość walorów estetycznych krajobrazu, wpływ elementów środowiska naturalnego oraz krajobrazu dźwiękowego na ceny nieruchomości, analizy możliwości zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego przestrzeni) udokumentowane dorobkiem publikacyjnym (lista A i B MNiSW oraz monografie) i udziałem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,

-      posiadać dorobek publikacyjny, w tym dorobek publikacyjny uzyskany po wszczęciu postępowania o nadanie  stopnia doktora habilitowanego nie miej niż 35 pkt., w tym przynajmniej jedna publikacja z listy A MNiSW,

-      posiadać umiejętność obsługi oprogramowania GIS w zakresie tworzenia map wartości (krajobrazu, nieruchomości) oraz analiz przestrzennych,

-      pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy minimum jednego zewnętrznego projektu albo min. 3. złożonych, pozytywnie ocenionych projektów zewnętrznych,

-      pełnić funkcję promotora lub opiekuna w przewodzie doktorskim lub promotora pomocniczego,

-      wykazać się aktywnością we współpracy z naukowcami z innych ośrodków krajowych i zagranicznych udokumentowaną dorobkiem publikacyjnym (lista A i B MNiSW) oraz uczestnictwem w stażu naukowym odbytym w zagranicznym ośrodku uniwersyteckim,

-     posiadać minimum 10-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,

-     wykazać się biegłą znajomością języka polskiego (dot. obcokrajowców),

-     uzyskać pozytywną ocenę działalności dydaktycznej oraz popularyzatorskiej właściwej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

 

  Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geografia,
 5. pisemną opinię bezpośredniego przełożonego lub z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. informację o całokształcie dorobku naukowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 12. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z póź. zm.) (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 13. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Komisji Konkursowej w kadencji 2012-2016 oraz szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_9.pdf).

 

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 31 sierpnia 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4605 – 6500 PLN
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan

 Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM