Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pediatrii

Data ogłoszenia: 
05/10/2018
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Olsztyn, 05.10.2018 r.                 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Pediatrii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • specjalizacja z pediatrii i alergologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu pediatrii,
 • odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
 • kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
 • członkowstwo w pediatrycznych towarzystwach naukowych,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomu uzyskanej specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 4 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 listopada 2018 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale:  4605-5500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM