Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki Specjalnej

Data ogłoszenia: 
31/10/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

w Katedrze Pedagogiki Specjalnej
na stanowisko: profesora nadzwyczajnego

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie (kierowane do JM Rektora)
  • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika
  • informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy.


Ponadto:

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).


Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 listopada 2013 roku.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 grudnia 2013 roku.

Dziekan
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM