Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ortopedii i Traumatologii

Data ogłoszenia: 
10/12/2018
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Ortopedii i Traumatologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • specjalizacja z ortopedii i traumatologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. dokument potwierdzający posiadaną specjalizację,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 stycznia 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4605-6000 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz