Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ortopedii i Traumatologii

Data ogłoszenia: 
14/03/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Ortopedii i Traumatologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • tytuł specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii i wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym z zakresu traumatologii narządu ruchu,
 • osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.  

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • kopie dyplomów uzyskanych specjalności,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • oświadczenie, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 13 kwietnia 2014 r.

DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz