Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Onkologii

Data ogłoszenia: 
09/07/2019
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

                                                                   Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Onkologii

                           DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Onkologii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-          specjalizacja z onkologii klinicznej,
-          stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub profesora,
-          nie mniej niż 450 pkt. MNiSW (w tym min. 75 pkt.  po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego),
-          min.1 publikacja w czasopiśmie z IF po wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
-          min. 200 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
-          min. 150 pkt. MNiSW zdobytych jako pierwszy autor,
-          doświadczenie w pracy dydaktycznej,
-          bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, do dnia 7 sierpnia 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 27 września 2019 r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 5321-5500 zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz