Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

Data ogłoszenia: 
21/12/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • specjalizacja z neurologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu neurologii,
 • odbyte staże zagraniczne,
 • kierowanie polskimi i zagranicznymi projektami naukowymi,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomu uzyskanej specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 20 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 lutego 2018 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale:  4605-5500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz