Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Medycyny Ratunkowej

Data ogłoszenia: 
09/05/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Medycyny Ratunkowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-         tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych,

-         dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,

-         specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej

-         osiągnięcia na gruncie dydaktyczno-naukowym.  

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

-          podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),

-          życiorys,

-          autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej,

-          wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego,

-          odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego,

-          odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,

-          kopia dyplomu ukończenia studiów,

-          kopie dyplomów uzyskanych specjalizacji,

-          kopia prawa wykonywania zawodu,

-          kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

-          oświadczenie, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 08 czerwca 2014 r.

 

DZIEKAN

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz