Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

Data ogłoszenia: 
16/01/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni spełniać następujące warunki:

-          posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk leśnych

-          dorobek naukowy z zakresu leśnictwa w szczególności z dendrometrii i produkcyjności lasu

-          doświadczenie w realizacji projektów badawczych

-          inicjatywę kreowania nowych kierunków badań z zakresu leśnictwa i pokrewnych,

-          doświadczenie dydaktyczne,

-          legitymować się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

  1. podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
  4. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub  stopnia doktora habilitowanego,
  5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
  6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
  7. wykaz publikacji,
  8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 Termin składania podań upływa  z dniem 14 lutego 2014 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Dziekan

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk