Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Systemów

Data ogłoszenia: 
18/09/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

W Y D Z I A Ł   N A U K   T E C H N I C Z N Y C H

O G Ł A S Z A K O N K U R S

na stanowisko: profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Inżynierii Systemów

w dziedzinie: n a u k r o l n i c z y c h;
w dyscyplinie: inżynieria rolnicza,
specjalność: komputerowa analiza obrazu w identyfikacji właściwości fizycznych materiałów biologicznych.


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • podanie,
 • akt nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalność komputerowa analiza obrazu w identyfikacji właściwości fizycznych materiałów biologicznych,
 • krótki życiorys naukowy i zawodowy,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie o odbytych stażach naukowych, produkcyjnych i innych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Ponadto kandydat powinien posiadać:

 • dorobek naukowym po uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • dorobek naukowym w zakresie wykorzystania systemów wizyjnych w ocenie jakości materiałów biologicznych udokumentowany publikacjami naukowymi w bazie Journal Citation Reports,
 • Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) min. 4,
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych jako kierownik projektu,
 • znajomość zagadnień związanych z metodami niszczącymi i nieniszczącymi oceny jakości produktów rolniczych oraz mechanizacji produkcji zwierzęcej i przechowalnictwa płodów rolnych.
 • znajomość czynną i bierną języka polskiego (w mowie i piśmie), umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego D11 pok. D102 w terminie do 18 października 2013 roku.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


D Z I E K A N
Wydziału Nauk Technicznych
dr hab. inż. Adam J. LIPIŃSKI, prof. UWM