Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Środowiska

Data ogłoszenia: 
08/11/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Inżynierii Środowiska

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • dorobek naukowy z zakresu inżynierii środowiska, technologii wody, ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz technologii wytwarzania biogazu, udokumentowany publikacjami w czasopismach z bazy JCR,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ochrony atmosfery oraz niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami i podmiotami zewnętrznymi.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza Uczelni).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 07 grudnia 2013r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2014 r.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

D Z I E K A N
Wydziału Nauk o Środowisku

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.