Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa

Data ogłoszenia: 
03/10/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
 • tytuł specjalisty w zakresie perinatologii i w zakresie położnictwa i ginekologii,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu ginekologii i położnictwa,
 • doświadczenie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 • uznana pozycja jako nauczyciel akademicki (co najmniej 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie położnictwa i ginekologii),
 • umiejętność pozyskiwania projektów badawczych,
 • funkcja promotora w co najmniej trzech zakończonych przewodach doktorskich.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora oraz stopnia doktora habilitowanego,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 7. kopia prawa wykonywania zawodu,
 8. kopia dyplomów uzyskanych specjalizacji,
 9. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (teks jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 2 listopada 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 5025-5500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz