Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geodezji i Administracji

Data ogłoszenia: 
02/07/2018
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Geodezji i Administracji

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk społecznych,
 • umiejętności oraz doświadczenia wykorzystania platform e-learningowych (np. Moodle, ILIAS) w procesie kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcjonalności związanych z bezpośrednim kontaktem on-line,
 • doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość, spełniających wymogi Procesu Bolońskiego,
 • być członkiem międzynarodowych grup roboczych zajmujących się kwestiami kształcenia na odległość,
 • doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi zespołami realizującymi zadania projektowe (naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-szkoleniowe) związane z szeroko pojętym środowiskiem bezpieczeństwa,
 • dorobek naukowy (artykuły, rozdziały prac badawczych) w naukach społecznych, w dyscyplinach nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności,
 • wchodzić w skład komitetów i rad naukowych, komitetów organizacyjnych konferencji zagranicznych i krajowych związanych ze środowiskiem bezpieczeństwa,
 • doświadczenie w pracy na kierowniczych stanowiskach związanych ze współpracą międzynarodową sfery nauki i szkolnictwa wyższego,
 • doświadczenie w kierowaniu pracami licencjackimi, magisterskimi oraz rozprawami doktorskimi.

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 1.  życiorys naukowy,
 2.  kwestionariusz osobowy z fotografią,
 3.  odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu doktora habilitowanego,
 4. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności nauko-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

 Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 1. opinię z ostatniego miejsca pracy,

 2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4605,00 – 5205,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

 Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.  2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

 

                                                          Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.