Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
06/03/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Fizjologii Zwierząt

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii  lub nauk weterynaryjnych,
 • prowadzić badania z zakresu fizjologii zwierząt i patofizjologii człowieka, roli akwaporyn w fizjologii i patologii, endokrynologii rozrodu,
 • po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego znacząco powiększyły swój dorobek naukowy,
 • odbyć zagraniczny staż naukowy  i dydaktyczny,
 • legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań (ubieganie się lub realizacja grantów badawczych),
 • udział w rozwoju kadry naukowej (np. opieka nad doktorantem/ami  w ramach studiów doktoranckich),
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  2012 r. poz. 572  z późn. zm.).

 

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys naukowy,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego z wydzieleniem publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego oraz wykaz realizowanych lub składanych projektów badawczych.

 

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na  stanowisku  nauczyciela akademickiego; kwestionariusz osobowy  z fotografią; opinię z ostatniego miejsca pracy, poświadczoną kopię dyplomu doktora habilitowanego.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

Termin składania podań upływa z dniem  06.04.2014 r.

                                                                 

Dziekan

 dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM