Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
30/03/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Filologii Angielskiej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa, specjalność  językoznawstwo angielskie, językoznawstwo kognitywne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie językoznawstwa angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa kognitywnego oraz opieki nad pracami dyplomowymi,
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa kognitywnego.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. liczbowe zestawienie tabelaryczne dot. publikacji (wg wzoru UWM), z wyodrębnieniem okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego – z podaniem aktualnej punktacji,
 7. opinię z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 maja 2017 r.
 • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale: 4000-5000 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

                                                                                                             

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM