Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Data ogłoszenia: 
17/08/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Farmakologii i Toksykologii

 

            Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109
i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

-        posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych, 

-        posiadanie dorobku naukowego z zakresu farmakologii wynoszącego nie mniej niż 400 pkt. za publikacje wg klasyfikacji MNiSW (w czasopismach mających co najmniej 15 pkt.), w tym 200 pkt. jako pierwszy autor,

-        legitymowanie się kierownictwem  lub wykonawcą  minimum 1-go zewnętrznego projektu badawczego,

-        pełnienie funkcji opiekuna co najmniej jednej osoby przygotowującej rozprawę doktorską lub promotora pomocniczego,  

-        doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu farmakologii,

-        biegła znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie adresowane do J M Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Autoreferat obejmujący przebieg pracy zawodowej, osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 3. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej z podaniem aktualnej punktacji MNiSW oraz wskaźników Impact Factor, h-indeks wg bazy Web of Science oraz informacja kandydata o spełnieniu wymogów zgodnie z Uchwałą Nr 338 Senatu UWM z dnia 29 listopada 2013 r.

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 1. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 2. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 3.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta.
 4. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia
 5. Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Ponadto:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 17 września 2016 r.
 •  Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale:
  4 600,00 – 7 000,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki