Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii

Data ogłoszenia: 
12/12/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać tytuł magistra lub magistra inżyniera chemii, stopień naukowy doktora nauk chemicznych oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna;
 • Posiadać znaczący dorobek naukowy/osiągnięcia w zakresie chemii, technologii chemicznej oraz szczególnie elektrochemii stosowanej (tj. elektrochemii powierzchni, korozji, ogniw elektrochemicznych oraz/lub ogniw paliwowych);
 • Wykazać się zaawansowaną wiedzą dotyczącą głównych technik laboratoryjnych stosowanych w chemii analitycznej i fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych elektrochemicznych metod pomiarowych;
 • Posiadać duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie realizacji zajęć z podstawowych przedmiotów chemicznych, w tym: chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej i fizycznej, także w języku angielskim;
 • Być biegłym w języku angielskim oraz polskim (zarówno w mowie jak i w piśmie).

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8, pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu magisterskiego,
 5. odpis dyplomu doktorskiego,
 6. odpis dyplomu doktora habilitowanego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 7. wykaz publikacji naukowych z wyszczególnieniem dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 9. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Jednocześnie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).