Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska

Data ogłoszenia: 
20/11/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU

OGŁASZA  KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

 • posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • posiadać udokumentowane osiągnięcia naukowe w reprezentowanej dziedzinie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • prowadzić badania naukowe z zakresu biotechnologii środowiskowej w tym procesów kompostowania osadów i odpadów,
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z bioinżynierii procesowej, biotechnologii w ochronie środowiska
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego,
 • posiadać dorobek organizacyjny.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 4. odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, w przypadku osób spoza UWM w Olsztynie wymagane jest złożenie także odpisu (potwierdzona kopia) dyplomu nadania stopnia doktora,
 5. autoreferat dokumentujący osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata z podziałem na dorobek przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 7. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie),
 8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 19 grudnia 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2014 r.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

D Z I E K A N  Wydziału Nauk o Środowisku
prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.