Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii Żywności

Data ogłoszenia: 
12/12/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w  Katedrze Biochemii Żywności

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni spełnić warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutu UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 1. powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, w specjalności -  technologia, biochemia i chemia żywności,
 2. powinien posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy z zakresu badania białek i peptydów żywności,  ze szczególnym uwzględnieniem metod bioinformatycznych. Dorobek naukowo-badawczy Kandydata oceniany według systemu oceny punktowej powinien odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale nr 76 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 29 czerwca 2012 r. ,
 3. powinien posiadać doświadczenie w prezentowaniu rezultatów badań naukowych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 4. powinien legitymować się co najmniej dwoma stażami w zagranicznych ośrodkach naukowych specjalizujących się w wykorzystaniu metod komputerowych w analizie danych biologicznych,
 5. powinien wykazywać się udokumentowanymi umiejętnościami posługiwania się programami statystycznymi,
 6. powinien posiadać kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z  przedmiotów z zakresu biochemii żywności, chemii organicznej i enzymologii,
 7. powinien posiadać kompetencje dotyczące rozwoju kadry naukowej (w szczególności być promotorem pracy doktorskiej lub opiekunem naukowym  doktoranta/-ów  lub recenzentem pracy doktorskiej),
 8. powinien legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań (kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych),
 9. powinien mieć potwierdzone osiągnięcia dydaktyczne, w tym: opracowanie programów nauczania z zakresu biochemii żywności lub chemii organicznej, autorstwo lub współautorstwo przewodników do ćwiczeń z wyżej wymienionych przedmiotów oraz udział w dydaktycznych programach krajowych i/lub zagranicznych promujących mobilność pracowników wyższych uczelni,
 10. powinien legitymować się pełnieniem funkcji eksperckich, członkostwem w radach wydawniczych czasopism naukowych,
 11. powinien wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych,
 12. powinien być komunikatywny, kreatywny i wykazywać się umiejętnościami pracy w  zespołach badawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys naukowy,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo - badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 5. Wykaz dorobku naukowego (z zestawieniem liczby punktów wg rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012, liczby cytowań ogółem oraz indeksu Hirscha liczonych według bazy Web of Science) z wydzieleniem publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust. 1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami,
 7. Dokumenty potwierdzające:
  a) odbycie zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych,
  b) kwalifikacje Kandydata do prowadzenia badań statystycznych,
  c) pełnienie funkcji eksperckich,
  d) członkostwo w radach wydawniczych czasopism naukowych,
  e) osiągnięcia dydaktyczne,
  f) kierowanie i/lub uczestnictwo w projektach badawczych,
  g) promotorstwo lub opiekę naukową doktoranta(ów) lub recenzję pracy doktorskiej.

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w  Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  11.01.2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2014 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

DZIEKAN
Wydziału Nauki o Żywności
/prof. dr hab. Bogusław Staniewski/