Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Data ogłoszenia: 
27/11/2013
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

 

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni spełniać warunki określone  w art. 109 i 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie zootechnika, specjalność naukowa związana z biologią rozrodu zwierząt;
 • osiągnięcia naukowe wskazujące na istotny wkład w rozwój reprezentowanej dyscypliny w zakresie badań dotyczących biologii rozrodu zwierząt, szczególnie enzymologii oraz proteomiki nasienia.
 • dorobek naukowy –  min. 5 publikacji naukowych i 70 pkt po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego wg aktualnej punktacji MNiSW (prace opublikowane po 01.01.2012r. w czasopismach wartościowanych poniżej 9 pkt nie będą uwzględniane w punktacji)
 • minimum jeden złożony projekt badawczy po habilitacji;
 • osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

Wykaz dokumentów

 • podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego;
 • autoreferat obejmujący  przebieg pracy zawodowej, osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej,  organizacyjnej oraz kształceniu kadry (w tym promotorstwo w przewodach doktorskich - wykaz);
 • wykaz dorobku naukowego, z wyodrębnieniem okresu po habilitacji - z podaniem  aktualnej punktacji MNiSW oraz wskaźników Impact Factor, h-indeks wg bazy Scopus  i Web of Science;
 • liczbowe zestawienia tabelaryczne dotyczące dorobku publikacyjnego, w tym w czasopismach z listy JCR;
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • poświadczoną  kopię dyplomu doktora i doktora habilitowanego;
 • kwestionariusz osobowy z fotografią;
 • opinię z ostatniego miejsca pracy;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego – obcokrajowcy.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do dnia 27 grudnia 2013r. w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5/138

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Dziekan
prof. dr hab. Wiesław Sobotka