Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Analizy Zespolonej

Data ogłoszenia: 
09/03/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Analizy Zespolonej
z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 4700,- zł – 5100,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U.2016.1842 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł naukowy profesora nauk matematycznych lub stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
 • dorobek naukowy z zakresu analizy zespolonej, w szczególności teorii funkcji analitycznych i teorii potencjału,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych, kształceniu kadr oraz w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.,
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,
 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka,
 5. wykaz dorobku naukowego,
 6. opinię promotora lub z ostatniego miejsca pracy,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U.2016.1842 ze zm.).

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Olsztyn, 9 marca 2017 r.