Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE AGROEKOSYSTEMÓW

Data ogłoszenia: 
31/05/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego w KATEDRZE AGROEKOSYSTEMÓW

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk rolniczych, w tym
  z zakresu gospodarowania w agrosystemach;
 • posiadać duże doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie wykładów i ćwiczeń
  zakresu uprawy roli i roślin, systemów gospodarowania rolniczego, herbologii;
 • legitymować się autorstwem/współautorem nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  w zakresie kształcenia na odległość (e-learning);
 • posiadać wiedzę i umiejętności z zakresie zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych, a dotyczące gospodarki płodozmianowej oraz efektywności systemów uprawy roślin rolniczych;
 • posiadać osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i organizacji badań (w tym zrealizowane/realizowane przewody doktorskie);
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych z zakresu gospodarki polowej (płodozmianowej) jako kierownik lub wykonawca;
 • posiadać umiejętności i uprawnienia inspektora (eksperta) z zakresu produkcji rolnej,
 • legitymować się ukończonym szkoleniem dydaktycznym;
 • legitymować się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie,
 2. autoreferat,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie kandydata, że  stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572).

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.06.2016 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

                                                                                               prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk