Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji

Data ogłoszenia: 
01/09/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

D Z I E K A N
WYDZIAŁU STUDIÓW TECHNICZNYCH I  SPOŁECZNYCH W EŁKU
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Administracji z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 4605 zł. - 5500 zł.

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać stopień doktora habilitowanego nauk prawnych
 • Kandydatka/kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, w Katedrze Administracji powinien wykazać się dorobkiem w zakresie badań naukowych takich jak:
  - Instytucje polskiego prawa administracyjnego,
  - Historia administracji,
  - Prawo kanoniczne administracyjne
  - Prawo wyznaniowe
  - Prawo konkordatowe
  - Etyka urzędnicza
  - Prawo rzymskie,
 • Znajomość języków obcych (francuski, włoski, łacina )
 • Kandydatka/kandydat powinien również: mieć nie mniej niż 200 pkt. z publikacji uwzględnianych w wykazach MNiSW; być aktywnym uczestnikiem międzynarodowych, krajowych  konferencji.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku pok. 4 ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk, następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu o nadaniu tytułu lub stopnia naukowego,
 • wykaz dorobku naukowego,

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo: oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 30.09.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2016 r.

Dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.