Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych Zakładzie Grafiki

Data ogłoszenia: 
17/10/2016
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Instytucie Sztuk Pięknych

Zakładzie Grafiki

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UWM
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem
 4. dyplom doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie grafika
 5. udokumentowane osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne
 6. opinię z ostatniego miejsca pracy
 7. oświadczenie stwierdzające, że UWM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 8. oświadczenie o stanie zdrowia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne
  z odrzuceniem jego oferty
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U 2012. poz. 572 z późniejszymi zm.
 • Wynagrodzenie na stanowisku profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale 4600 – 6500 PLN brutto.

Zgłaszający się na konkurs winni spełniać następujące warunki:

*Znaczący dorobek artystyczny, naukowy i dydaktyczny.

*Znajomość warsztatu graficznego i rysunkowego we wszystkich technikach.

*Umiejętność pracy z młodzieżą.

*Dyspozycyjność i uczestnictwo w pracach na rzecz Instytutu Sztuk Pięknych i Wydziału Sztuki.

*Umiejętność organizacji wystaw.

*Predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi i artystycznymi.

    Data ogłoszenia :   17/10/2016                                                                         

    Data składania ofert:   16/11/2016                                                                                 Dziekan

                                                                          prof. zw. Benedykt Błoński