Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

Data ogłoszenia: 
15/06/2018
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

 

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

  • co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego lub językoznawstwa rosyjskiego;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim, zarówno w języku polskim jak i rosyjskim;
  • publikacje po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego: co najmniej 5 prac naukowych/naukowo-dydaktycznych, w tym co najmniej 2 w czasopiśmie z ministerialnej listy wybranych czasopism (części A lub B) lub z listy ERIH albo 1 monografii;
  • udokumentowanie dorobku w zakresie pełnienia funkcji opiekuna lub promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim;
  • udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
2. Życiorys,
3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
4. Odpis dyplomu,
5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacja:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 16 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2018 r.
  • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4.600-5.000 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM