Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
05/07/2018
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w  Instytucie Nauk Politycznych

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

- tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego  z nauk o polityce,

- dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce, a  w szczególności z instytucji politycznych i psychologii polityki,

- inicjatywę kreowania nowych kierunków kształcenia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,

- umiejętności organizacyjne w kierowaniu i zarządzaniu zespołami naukowymi,

- doświadczenie dydaktyczne i redakcyjne.

Wykaz wymaganych dokumentów:

-  podanie kierowane do JM Rektora,

-  odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych/ społecznych w dyscyplinie nauki o polityce,

-  informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

-  życiorys,

-  kwestionariusz osobowy

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariusz_osobowy.pdf

-    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

-    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2)

http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs.pdf

 Ponadto:

-    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

-    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

-    Wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 5025 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 sierpnia 2018 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, pok. 4, 10-561 Olsztyn. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

Dziekan

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Olsztyn, dnia  5 lipca 2018 r.