Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
05/05/2017
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w  Instytucie Nauk Politycznych

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

- tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego  z nauk o polityce,

- dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce, a  w szczególności z najnowszej historii politycznej Polski,

- doświadczenie w kreowaniu nowych kierunków kształcenia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,

- umiejętności organizacyjne w kierowaniu i zarządzaniu zespołami naukowymi,

- doświadczenie dydaktyczne i redakcyjne.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do JM Rektora)

- odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie nauki o polityce

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Ponadto:

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

- Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 5025 - 6000 zł.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem  5 czerwca 2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiącu od dnia jego zakończenia.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM