Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk Politycznych

Data ogłoszenia: 
07/04/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w  Instytucie Nauk Politycznych


 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:

  • tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego  z etnologii,
  • dorobek naukowy z zakresu etnologii  i antropologii politycznej,
  • inicjatywę kreowania nowych kierunków kształcenia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  • międzynarodowe kontakty naukowe,
  • doświadczenie dydaktyczne i redakcyjne.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie (kierowane do JM Rektora)
  • odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia
  • informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy.

 Ponadto:

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 maja 2014 roku.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych  - 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konkursu.

 

Dziekan

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM