Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Data ogłoszenia: 
04/04/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

D Z I E K A N WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych
specjalność: historia nowożytna i etnografia historyczna (turystyka kulturowa)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać dyplom nadania tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie wskazanym w słowach kluczowych,
 • doświadczenie prezentowania rezultatów badań naukowych przez wystąpienia na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu historii nowożytnej oraz ochrony dóbr kultury,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i organizacji zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki kulturowej,
 • znajomość języków obcych (preferowany język rosyjski i angielski),
 • doświadczenie w realizacji grantów naukowych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. zgłoszenie do konkursu kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. odpis dyplomu o nadaniu tytułu lub stopnia naukowego,
 3. życiorys naukowy wraz z informacją o udziale w projektach badawczych oraz o dorobku naukowym i zawodowym z uwzględnieniem efektów w zakresie współpracy z zagranicą, w tym odbytych stażach naukowych w renomowanych ośrodkach zagranicznych i krajowych,
 4. liczbowe zestawienie tabelaryczne dot. publikacji (wg wzoru UWM), z wyodrębnieniem okresu po uzyskaniu stopnia lub tytułu – z podaniem aktualnej punktacji,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM),
 6. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny;
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
w terminie do 4 maja 2014 r.

Data ogłoszenia 4 kwietnia 2014 r.

Dziekan
Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM