Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa

Data ogłoszenia: 
30/07/2019
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Instytucie Budownictwa

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:

 • posiadać tytuł profesora nauk technicznych lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo,
 • posiadać w całym dorobku co najmniej 10 prac twórczych opublikowanych w czasopismach wymienionym w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 4 prace jako pierwszy autor (2 publikacje z listy A mogą zostać zastąpione 2 monografiami naukowymi lub patentami),
 • kierować (w całym dorobku) minimum 1 zewnętrznym projektem badawczym lub innym projektem lub być wykonawcą w 2 takich projektach,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu technologii betonu oraz materiałów budowlanych,
 • wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

 Zgłoszenie winno zawierać:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo,
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 7. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 8. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 11. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 12. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 5 i 6 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym  oraz przebiegu postępowania konkursowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 4605– 6000 PLN
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM