Konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
01/03/2021
Stanowisko: 
profesor

           DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO              
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora
w Katedrze Onkologii

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł profesora,
 • specjalizacja z radioterapii onkologicznej,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 

 •  w całym dorobku co najmniej 400 pkt.MNiSW,
 •  w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej jedna publikacja ≥35 pkt.,
 • co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
 • co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
 • kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 31.03.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.04.2021.
 • Proponowane wynagrodzenie: 6410 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85).                                                

 

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

  Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM