Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 
16/06/2020
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora powinni posiadać:

- tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych/społecznych

- udokumentowany dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polityki bezpieczeństwa II RP,

- bogate doświadczenie w zakresie pracy organizacyjnej,

- doświadczenie dydaktyczne,

- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych/społecznych,

- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_4.pdf

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  6410 zł .

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 lipca 2020 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

Olsztyn, dnia  16 czerwca 2020 r.