Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
26/08/2020
Stanowisko: 
profesor

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-          specjalizacja z neurochirurgii, doświadczenie w leczeniu pacjentów pediatrycznych,

-          stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub profesor

-          w całym dorobku co najmniej 400 pkt MniSW

-          w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej jedna publikacja ≥35 pkt.min.,

-          co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,

-          co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,

-          kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej 2 projektów badawczych,

-          doświadczenie w pracy dydaktycznej,

-          bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 11. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

 12. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia: 25.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020r.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się w przedziale: 6410-6500zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                                                               Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM