Konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

Data ogłoszenia: 
11/12/2017
Stanowisko: 
lektor

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko lektora
w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko lektora powinni posiadać:

- ukończone studia magisterskie na kierunku filologia angielska
- uprawnienia pedagogiczne
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
2. Życiorys,
3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
4. Odpisy dyplomów,
5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

 

Informacja:

  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 02.01.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09.01.2018 r.
  • Przedział wynagrodzenia dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 2300-2500 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM