Konkurs na stanowisko a d i u n k t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Data ogłoszenia: 
12/04/2021
Stanowisko: 
adiunkt

Olsztyn, 12 kwietnia 2021 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a d i u n k t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria lub w dziedzinie i dyscyplinie nauki weterynaryjne,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
  UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku)
 • doświadczenie kliniczne w obszarze rozrodu dużych zwierząt, w tym w szczególności związane z prowadzeniem rozrodu stad,
 • doświadczenie i umiejętności kliniczne w diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób bydła,
 • znajomość technik badań ultrasonograficznych,
 • ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
  zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Wykaz dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
 5. Wykaz osiągnięć oraz dorobku naukowego.
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 8. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
 9. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.

11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

13. Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4 680 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do 12 maja 2021 r.- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.

                                                                                                                                                        Dziekan

                                                                                                                                        Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk