Konkurs na stanowisko aystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

Data ogłoszenia: 
11/05/2021
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 478).

 Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni ponadto posiadać:

- tytuł zawodowy magistra pedagogiki,

- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, metodologii badań edukacyjnych oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji,

- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych,

- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,

- publikacje w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy MNiSW,

- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy [link]

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich [link]

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta [link]

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [link]

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) [link]

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 poz. 478).

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł – 3500 zł.

5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

 

        Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                       dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Olsztyn, dnia 11 maja 2021 r.