Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Instytutu Budownictwa

Data ogłoszenia: 
01/02/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs


na stanowisko asystenta

w Zakładzie Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Instytutu Budownictwa

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 ust. 1 i art. 114 ust. 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), §14 i §15 Uchwały nr 101Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie systemu ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (do pobrania ze strony: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/sites/default/files/public/uploads/others/Tekst_jednolity_uchwaly_nr_101.pdf)  oraz odpowiadać następującym kryteriom:

- posiadać stopień doktora w dyscyplinie budownictwo;
- posiadać doświadczenie w prowadzeniu laboratoryjnych prac badawczych z dziedziny konstrukcje murowe przy użyciu maszyn wytrzymałościowych;
- posiadać uprawnienia budowlane;
- posiadać minimum 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
- posiadać szkolenie pedagogiczne lub studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich;
- posiadać znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców).

 Zgłoszenie winno zawierać:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=druki),
 4. dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo,
 5. pisemną opinię bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy,
 6. pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, wykaz publikacji zawierający punktację zgodną z wykazem MNiSW,
 7. opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 9. informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie),
 11. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 12. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z póź. zm.),
 13. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

 Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/files/centrum_dokumentow/2016/U/URW_9_2016.pdf).

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie do 15 lutego 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 2. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 7. zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM