Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego

Data ogłoszenia: 
24/06/2022
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 24.06.2022 r.

               

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego oraz uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie ratownika medycznego powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (SOR/izba przyjęć  –  min. 2 lata, ZRM – min. 3 lata), mile widziane doświadczenie w innych jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą symulacji medycznej niskiej i wysokiej wierności (doświadczenie w obsłudze zaawansowanych symulatorów i trenażerów medycznych),
 • mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami kierunków medycznych,
 • odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia dyplomów ukończonych kursów i szkoleń,
 6. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”),
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 25 lipca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2022 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3.205,00 zł -3.500,00 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.).                                                               

 

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM