Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

Data ogłoszenia: 
12/04/2021
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 12.04.2021 r.

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra,
 • praktyczne doświadczenie zawodowe jako diagnosta laboratoryjny (min. 5 lat),
 • ukończony z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych,
 • udokumentowany proces rozwoju zawodowego (ukończone kursy i szkolenia związane z praktyką laboratoryjną),
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (dyplom uzyskania tytułu specjalisty; certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
 6. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 12 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

                                                                             

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM