konkurs na stanowisko asystenta-stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych

Data ogłoszenia: 
25/10/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta-stanowisko dydaktyczne
w Katedrze Chorób Wewnętrznych

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalista diabetologii lub w trakcie specjalizacji (rezydentury) z tej dziedziny,
 • doświadczenie w pracy w oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, obsługa komputera,  w tym pakietu Microsoft .,
 • otwarty przewód doktorski
  • umiejętność pracy w zespole,
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego,
  • autor co najmniej 1 monografii.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych (tabela obowiązująca w UWM)
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM)
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez dat)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez dat)

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 25 listopada 2019r Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wykładowcy zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

                                                                  Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM